เข้าสู่ระบบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน GraduateTH


1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างท่านกับ GraduateTH2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับกับการเข้ามีส่วนร่วมของท่านในฐานะผู้ใช้ "GraduateTH"

โดยจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้วถ้าท่านใช้บริการใดๆ ที่ให้ผ่านทางไซต์ "GraduateTH"

3. สำหรับบริการหลักที่ให้ผ่านทาง "GraduateTH"

ท่านจะสามารถ สร้างหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวขึ้นเพื่อใช้โปรโมทผลงานของท่าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

4. การสร้างหน้าโปรไฟล์ฟรี

ก. ​เพื่อที่จะสร้างหน้าโปรไฟล์ผ่านทาง "GraduateTH" ท่านจำเป็นต้องคลิกที่ "สร้างหน้าโปรไฟล์ ฟรี" และปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน
ข. ท่านจะได้รับชื่อ Sub Directory สำหรับเรียกเข้าโปรไฟล์ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน

5. ข้อจำกัด

ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
1.ใช้บริการสร้างหน้าโปรไฟล์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการโปรโมทและแสดงผลงานของท่าน
2.ขอใช้หน้าโปรไฟล์มากกว่าหนึ่งหน้าผ่านทางไซต์ "GraduateTH"
3.จงใจอนุญาตให้บุคคลใดขอหน้าโปรไฟล์ที่สองเพื่อโปรโมทและแสดงผลงานเดียวกัน
4. ขายหน้าโปรไฟล์ของท่านที่สร้างขึ้นผ่านทางบริการ "GraduateTH" เพื่อเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นตัวเงิน
5. บริการและข้อเสนอที่ท่านได้รับผ่านทาง "GraduateTH" ไม่สามารถขายต่อได้ และห้ามมิให้ทำการขายหรือโอนเว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบริการหรือข้อเสนอนั้นได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งให้ทำการขายหรือโอนได้

6. การคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านใส่ไว้ในเว็บไซต์ ทาง GraduateTH จะครอบครองไว้ภายใต้นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ GraduateTH

7. การเพิกถอนบริการ

ถ้าท่านใช้ไซต์ "GraduateTH" หรือบริการใดๆ ที่ให้ผ่านทางไซต์ "GraduateTH" โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่อ้างถึงในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือถ้าท่านใช้ไซต์ "GraduateTH" หรือบริการใดๆ ที่ให้ผ่านทางไซต์ "GraduateTH" โดยขัดต่อเจตนารมย์ของโครงการ "GraduateTH" ท่านอาจถูกเพิกถอนบริการที่ท่านได้รับ GraduateTH อาจยุติหรือระงับ "GraduateTH.com" ในเวลาใดก็ได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องมีความรับผิดใดๆ ต่อท่าน อนึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้จะไม่กระทบต่อการดำรงอยู่ของหน้าโปรไฟล์ของท่าน

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง