ข้าพเจ้าขอพระราชทาน พระราชวโรกาส นำเสนอ
ด้วยเรื่อง รายชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ เชิดชูพระบารมี พร้อมขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิสิทธิ์ สุดสงวน ผู้จัดทำเว็บไซท์ GraduateTH.com

 
ตลอดเจ็ดสิบปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงอุทิศพระองค์ ในการศึกษาพิจารณา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ราษฎร ทำให้มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีความร่มเย็นผาสุกโดยทั่วกัน ดังปรากฏให้เห็น ในรูปของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ล้วนแสดงถึงพระปรีชาสามารถ และน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรเพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ จึงได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในสาขาต่างๆ ดังนี้
วันที่ สถาบัน ปริญญากิตติมศักดิ์
21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2493
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2493
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์
9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2496
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์
29 ธันวาคม
พ.ศ. 2502
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
6 เมษายน
พ.ศ. 2503
มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
21 ตุลาคม
พ.ศ. 2508
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม
16 ธันวาคม
พ.ศ. 2511
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
16 มกราคม
พ.ศ. 2512
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์
19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2513
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์
31 สิงหาคม
พ.ศ. 2515
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
18 ตุลาคม
พ.ศ. 2515
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2518
มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2521
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมชลประทาน
5 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2524
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5 สิงหาคม
พ.ศ. 2525
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
13 มิถุนายน
พ.ศ. 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
26 มีนาคม
พ.ศ. 2527
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
11 เมษายน
พ.ศ. 2527
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2528
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนศาสตร์
5 กันยายน
พ.ศ. 2528
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2529
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
18 ตุลาคม
พ.ศ. 2529
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
11 ธันวาคม
พ.ศ. 2529
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา
2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2530
มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2530
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
22 มิถุนายน
พ.ศ. 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี
14 กันยายน
พ.ศ. 2530
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
24 ธันวาคม
พ.ศ. 2530
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
5 มกราคม
พ.ศ. 2531
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
23 มกราคม
พ.ศ. 2531
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2531
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2531
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
18 ตุลาคม
พ.ศ. 2531
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
18 ตุลาคม
พ.ศ. 2531
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การวางแผนชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
22 ธันวาคม
พ.ศ. 2531
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
29 ธันวาคม
พ.ศ. 2531
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์
18 มกราคม
พ.ศ. 2532
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
24 มกราคม
พ.ศ. 2532
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์
1 เมษายน
พ.ศ. 2532
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2532
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
26 ตุลาคม
พ.ศ. 2532
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
30 เมษายน
พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15 ตุลาคม
พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1 สิงหาคม
พ.ศ. 2534
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2534
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
29 ตุลาคม
พ.ศ. 2534
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
25 ธันวาคม
พ.ศ. 2534
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวาริชศาสตร์
1 เมษายน
พ.ศ. 2534
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางสถิติประยุกต์
2 มกราคม
พ.ศ. 2535
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา
8 มิถุนายน
พ.ศ. 2535
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์
2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2535
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2536
มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาวัฒนธรรมการดนตรี
8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2536
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2536
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2536
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3 มิถุนายน
พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชนบท
13 ธันวาคม
พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
18 มกราคม
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท
17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
18 ตุลาคม
พ.ศ. 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเครื่องกล
18 ตุลาคม
พ.ศ. 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปฐพีวิทยา
24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยบูรพา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
14 ธันวาคม
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
25 ธันวาคม
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย
17 มกราคม
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
24 มกราคม
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร
7 ตุลาคม
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
16 ธันวาคม
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์
19 ธันวาคม
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
1 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 36 แห่ง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาฟิสิกส์
4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
24 ตุลาคม
พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
17 ธันวาคม
พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพลศึกษา
18 ธันวาคม
พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์
9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร์
9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
17 ธันวาคม
พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนา
20 มกราคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปฐพีวิทยา
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชสวน
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทรัพยากร
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
8 ตุลาคม
พ.ศ. 2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
8 ตุลาคม
พ.ศ. 2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
28 ตุลาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
7 ธันวาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยบูรพา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
22 ธันวาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
24 ธันวาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย

พ.ศ. 2542
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24 มกราคม
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
25 ธันวาคม
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
5 มกราคม
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีสากล
28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4 สิงหาคม
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
18 ตุลาคม
พ.ศ. 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
20 กันยายน
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมชนบท
29 กันยายน
พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเดินเรือ
1 ธันวาคม
พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2546
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
19 กันยายน
พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์

พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
14 ตุลาคม
พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
21 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย
8 ธันวาคม
พ.ศ. 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
22 ธันวาคม
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา
30 ธันวาคม
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
9 มกราคม
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
26 มกราคม
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชนบทศึกษา
2 กันยายน
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์
16 กันยายน
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
21 กันยายน
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์
6 ตุลาคม
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์
16 ตุลาคม
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์
13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 ธันวาคม
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยบูรพา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาและพัฒนาสังคม

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาฟิสิกส์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยทักษิณ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
19 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเกษตร
5 ตุลาคม
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา
22 ตุลาคม
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
18 ธันวาคม
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยบูรพา เศรษศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดุริยางคศิลป์
21 เมษายน
พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชาติพันธุ์ศึกษา
21 กันยายน
พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเคมี

พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล

พ.ศ. 2551
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนา

พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

พ.ศ. 2552
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
14 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
6 มกราคม
พ.ศ. 2553
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการบริหาร
13 สิงหาคม
พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
13 กันยายน
พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม
10 มกราคม
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์
28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์
21 กันยายน
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
21 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
29 มกราคม
พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5 ตุลาคม
พ.ศ. 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
5 ตุลาคม
พ.ศ. 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
5 ตุลาคม
พ.ศ. 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการถ่ายภาพ

ที่มา : Wikipedia