เข้าสู่ระบบ

กำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ

ประจำปี 2561


วันที่ กำหนดการรับปริญญา สมาชิกคิวว่าง ดูผลงาน
วันศุกร์ ที่
26 มกราคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วันซ้อมใหญ่) 52
วันศุกร์ ที่
26 มกราคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วันซ้อมใหญ่) 48
วันศุกร์ ที่
26 มกราคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (เดิมชื่อ วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์) (วันซ้อม)
ณ หอประชุม Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์
24
วันอาทิตย์ ที่
28 มกราคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยปทุมธานี (วันรับจริง)
ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุม
33
วันอาทิตย์ ที่
28 มกราคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วันรับจริง) 43
วันอาทิตย์ ที่
28 มกราคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วันรับจริง) 40
วันอาทิตย์ ที่
28 มกราคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (วันซ้อมย่อย)
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
29
วันอาทิตย์ ที่
28 มกราคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (เดิมชื่อ วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์) (วันรับจริง)
ณ หอประชุม Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์
21
วันจันทร์ ที่
29 มกราคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (วันซ้อม)
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
38
วันอังคาร ที่
30 มกราคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (วันรับจริง)
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
39
วันศุกร์ ที่
2 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันซ้อมย่อย) 48
วันเสาร์ ที่
3 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันซ้อมใหญ่) 55
วันเสาร์ ที่
3 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันซ้อมใหญ่)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
56
วันเสาร์ ที่
3 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (วันซ้อมใหญ่)
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
39
วันอาทิตย์ ที่
4 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันรับจริง) 44
วันอาทิตย์ ที่
4 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันซ้อมใหญ่)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
44
วันศุกร์ ที่
9 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันรับจริง)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
52
วันเสาร์ ที่
10 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันรับจริง)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
51
วันเสาร์ ที่
10 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (วันซ้อมใหญ่) 36
วันเสาร์ ที่
10 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วันซ้อมย่อย) 25
วันอาทิตย์ ที่
11 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (วันรับจริง) 36
วันอาทิตย์ ที่
11 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วันซ้อมใหญ่) 28
วันจันทร์ ที่
12 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วันรับจริง) 28
วันพฤหัสบดี ที่
15 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันซ้อม) 32
วันศุกร์ ที่
16 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันซ้อมย่อย) 31
วันเสาร์ ที่
17 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันซ้อมใหญ่) 35
วันอาทิตย์ ที่
18 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันรับจริง) 37
วันจันทร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (วันรับจริง) 20
วันจันทร์ ที่
19 กุมภาพันธ์ 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันรับจริง) 33
วันพฤหัสบดี ที่
1 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วันซ้อมย่อย) 38
วันศุกร์ ที่
2 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วันซ้อมใหญ่) 39
วันเสาร์ ที่
3 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วันซ้อมใหญ่) 49
วันอาทิตย์ ที่
4 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันรับจริง) 41
วันอาทิตย์ ที่
4 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันรับจริง) 43
วันจันทร์ ที่
5 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วันรับจริง) 34
วันจันทร์ ที่
5 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วันรับจริง)
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
41
วันอังคาร ที่
6 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (วันรับจริง) 27
วันอังคาร ที่
6 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วันรับจริง) 27
วันพุธ ที่
7 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (วันรับจริง) 32
วันพุธ ที่
7 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (วันรับจริง) 27
วันพฤหัสบดี ที่
8 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วันรับจริง) 35
วันศุกร์ ที่
9 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (วันรับจริง) 31
วันศุกร์ ที่
9 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วันรับจริง) 28
วันเสาร์ ที่
10 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันรับจริง) 37
วันเสาร์ ที่
10 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (วันรับจริง) 31
วันอาทิตย์ ที่
11 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (วันรับจริง) 42
วันจันทร์ ที่
12 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
28
วันอังคาร ที่
13 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
29
วันพุธ ที่
14 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
28
วันพฤหัสบดี ที่
15 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (วันซ้อมใหญ่) 31
วันพฤหัสบดี ที่
15 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
26
วันศุกร์ ที่
16 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (วันรับจริง) 18
วันศุกร์ ที่
16 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (วันรับจริง) 18
วันศุกร์ ที่
16 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
26
วันเสาร์ ที่
17 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (วันรับจริง) 18
วันเสาร์ ที่
17 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วันรับจริง) 20
วันเสาร์ ที่
17 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (วันรับจริง) 35
วันอาทิตย์ ที่
18 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (วันรับจริง) 18
วันอาทิตย์ ที่
18 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วันรับจริง) 19
วันจันทร์ ที่
19 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (วันรับจริง) 16
วันจันทร์ ที่
19 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
28
วันอังคาร ที่
20 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
27
วันพุธ ที่
21 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (วันรับจริง) 19
วันพุธ ที่
21 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (วันรับจริง) 19
วันพุธ ที่
21 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
27
วันพฤหัสบดี ที่
22 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (วันรับจริง) 19
วันพฤหัสบดี ที่
22 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (วันรับจริง) 16
วันพฤหัสบดี ที่
22 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
27
วันศุกร์ ที่
23 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วันซ้อมย่อย)
ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
30
วันศุกร์ ที่
23 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
28
วันอาทิตย์ ที่
25 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วันซ้อมใหญ่)
ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
34
วันจันทร์ ที่
26 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ Diamond Hall
50
วันอังคาร ที่
27 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ Diamond Hall
45
วันอังคาร ที่
27 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วันรับจริง)
ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
30
วันพุธ ที่
28 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ Diamond Hall
44
วันพฤหัสบดี ที่
29 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ Diamond Hall
47
วันศุกร์ ที่
30 มีนาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ Diamond Hall
46
วันศุกร์ ที่
6 เมษายน 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (วันรับจริง) 22
วันพุธ ที่
18 เมษายน 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันรับจริง)
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
47
วันพฤหัสบดี ที่
19 เมษายน 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันรับจริง)
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
47
วันเสาร์ ที่
21 เมษายน 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (วันรับจริง) 19
วันจันทร์ ที่
7 พฤษภาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง)
ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
44
วันอังคาร ที่
8 พฤษภาคม 2561
รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง)
ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
43